Children's Songs Home » Chinese Music » Children's SongsClick on image for full view or on
images below for additional views.

Chinese and Western Children SongsCollection MCS047

US$34.95

A selection of popular Chinese and Western children songs, some of which have been sung by generations of Chinese and Western parents/grandparents. This set of four CDs features music performed by both the China National Radio Broadcasting's Children Choir and individual soloists from this famous group. Your child will love these beautiful children's songs and will soon be singing and dancing along with them! To hear a sample clip, click here if you use Firefox. Click here if you use Internet Explorer.

A:

1.   Xiao Yan Zi
2.   Chun Guang Hao
3.   Wa Ha Ha
4.   Chun Yu Sha Sha
5.   Xiao Bai Tu Guai Guai
6.   Hong Qing Ting
7.   Zhong Tai Yang
8.   Tian Yie Zai Zhao Huan
9.   Hua Xian Zi Ahi Ge
10. Bao Er de Mu Ji
11. Boy Who Loves to Read (Du Shu Lang)
12. Hua Chuan Ge
13. Wo Ai Beijing TianAnMen
14. Ai Tong Mu Zhi Ge
15 . Zan Men Cong Xiao Jiang Li Mao
16.  Tian Er
17. Di Li, Di Li
18. Xiao Song Shu
19. Chun Gu Niang, Ni Zai Na Li
20. Li Li Li
21. Children, Children, Spring of the Motherland (Shao Nian, Shao Nian, Zu Guo De Chun Tian)
22. Ke Wang Chun Tian
23. Lu Se de Zu Guo
24. A, Mi Ren de Wei Er Mu Lan
25. A Happy Holiday (June 1 International Children's Day) (Kuai Le De Jie Ri)


B:

1.   Our Field (Wo Men De Tian Ye)
2.   Xiao Yue Liang de Hua
3.   Yang WaWa he Xiao Xong Tiao Wu
4.   Xiao Hou Zi Zhai Tao Zi
5.   Wan Ni Ba
6.   Ren Men Jiao Wo TangLaoYa
7.   Xiao Luo Hao
8.   Lie Ren Zhi Ge
9.   Wang Lao Xian Sheng
10. YieYie Wei Wo Da Yue Bing
11. Wo de Xiao Ji
12. Mai Bao Ge
13. Xiao Xing Xing Liang Jing Jing
14. Shang Cun de Xiao Gu Niang
15. Xiao Mi Feng
16. Ge Chang Er Xiao Fang Nu Lang
17. Ying Wen Zi Mu Ge
18. Hong He Gu
19. Kai Le de Xiao Dui
20. Zai Ka Ji De Luo Seng Lin Li
21. Wo Men Duo Mo Xing Fu
22. Lan Che
23. Chuang Zao Zhe Zhi Ge
24. Tong-Ba La Lai Ka
25. Zhong Guo Shao Nian Xian Feng Dui Zhi Ge

C:

1.   Qi Se Guang Zhi Ge
2.   Xia Tian Zui Hou Yi Duo Mei Gui
3.   Lan Jing Ling Zhi Ge
4.   San Zhi Xiao Zhu
5.   Shen Mi de Xing Xing
6.   Dao Re Mi
7.   Cai Hong Mei Mei
8.   Cong Ming de Yi Xiu
9.   Xiao Fang Nu
10. Xiao Bai Chuan
11. Wo Jia Zhu Zai BeiJing Cheng
12. Sheng Ri Kuai Le
13. Ba Zhi Xiao Er
14. Zhu Xiao Di
15. Zi Zhu Diao
16. Wo de Mei Hua Xiao Lu
17. Zun Yu
18. Little Child (Xiao Xiao Shao Nian)
19. Cai Diao
20. Nei Yi Ba He
21. Bai Fan
22. Tian Xia de MaMa Dou Shi Yi Yang De
23. Hong Xing Ge
24. Bo Xian Bo Er Ka
25. Rang Wo Men Dang Qi Shuang Jiang

D:

1.   Bo Xue Hua
2.   Xin Nian Hao
3.   Songs and Smiles (Ge Sheng Yu Wei Xiao)
4.   Xing Zai Zou Tian Ya
5.   Labor is the Most Glorious. (Lao Dong Zui Guang Rong)
6.   Xiong Mao de Jia
7.   Cao Yuan Zan Ge
8.   Yao Lan Qu
9.   Wan Ju Bing Jin Xing Qu
10. Ting MaMa Jiang Na Guo Qu de Shi Qing
11. Si Ji Ge
12. Xiao Si Ji
13. Tong Nian de Xiao Yao Che
14. Xiao Tu Zi Zhao Wu Ban
15. Xiao Xue Qiao
16. Wan Pi de Yue Liang
17. Jian Yang Mao
18. Mei Dang Wo Zou Guo lao She Chuang Qian
19. Oh! Su Shan Na
20. Xin Yuan
21. Yie
22. Lu Bing Hua (It's a girl's name.)
23. Hui Sheng
24. Xin Nian, Ni Hao
25. Min Ge Ji Jin

4 CDs, 25 Tracks Each
 
Item: Chinese and Western Children SongsCollection
Our Price:US$ 34.95
How many?